Garanties, onderzoek en reclamaties


  1. De door DeFietsspecialist.be te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DeFietsspecialist.be kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de fiets voor een periode van 10 jaar op het frame en de voorvork, 3 jaar garantie op het lakwerk op roesten van binnenuit en 2 jaar garantie op de onderdelen met constructiefouten, behalve op de banden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door DeFietsspecialist.be verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
  4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, binnen 24 uur op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen bij levering aan DeFietsspecialist.be te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DeFietsspecialist.be in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient DeFietsspecialist.be in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
  7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DeFietsspecialist.be de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van DeFietsspecialist.be, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan DeFietsspecialist.be te retourneren en de eigendom daarover aan DeFietsspecialist.be te verschaffen, tenzij DeFietsspecialist.be anders aangeeft.
  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DeFietsspecialist.be daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
  9. Carry-in garantie: Dit is de standaardgarantie die op een bepaald product wordt toegekend door de fabrikant/leverancier. De door ons geboden garantie is te allen tijde beperkt tot de garantie die door de fabrikant/leverancier wordt geboden. Indien u tijdens de garantieperiode vaststelt dat uw product defect is, kan u het defecte product binnenbrengen in onze showroom of naar ons opsturen (retourkosten zijn voor rekening van de klant). Indien uit ons nazicht blijkt dat het product effectief defect is, wordt het teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant voor herstelling. Dergelijk nazicht van het product doen wij om de zogenaamde “repairkosten” die leveranciers of fabrikanten vaak aanrekenen voor het terugsturen van niet-defecte producten, te vermijden. In ieder geval zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verzendingskosten die zouden worden aangerekend door de fabrikant/leverancier voor het terugsturen van het product.
Back to Top